Pokemon : Blastoise

<b>Blastoise</b> (No.09) : Pokemon (Generation I)

Blastoise (No.09)