Pokemon : Ivysaur

<b>Ivysaur</b> (No.02) : Pokemon (Generation I)

Ivysaur (No.02)