Pokemon : Mewtwo

<b>Mewtwo</b> (No.150) : Pokemon (Generation I)

Mewtwo (No.150)