Pokemon : Psychic

<b>Abra</b> (No.63) : Pokemon (Generation I)

Abra (No.63)

<b>Kadabra</b> (No.64) : Pokemon (Generation I)

Kadabra (No.64)

<b>Alakazam</b> (No.65) : Pokemon (Generation I)

Alakazam (No.65)

<b>Slowpoke</b> (No.79) : Pokemon (Generation I)

Slowpoke (No.79)

<b>Slowbro</b> (No.80) : Pokemon (Generation I)

Slowbro (No.80)

<b>Drowzee</b> (No.96) : Pokemon (Generation I)

Drowzee (No.96)

<b>Hypno</b> (No.97) : Pokemon (Generation I)

Hypno (No.97)

<b>Exeggcute</b> (No.102) : Pokemon (Generation I)

Exeggcute (No.102)

<b>Starmie</b> (No.121) : Pokemon (Generation I)

Starmie (No.121)

<b>Mr. Mime</b> (No.122) : Pokemon (Generation I)

Mr. Mime (No.122)

<b>Jynx</b> (No.124) : Pokemon (Generation I)

Jynx (No.124)

<b>Mewtwo</b> (No.150) : Pokemon (Generation I)

Mewtwo (No.150)

<b>Mew</b> (No.151) : Pokemon (Generation II)

Mew (No.151)

<b>Raichu</b> (No.26) : Pokemon (Generation I)

Raichu (No.26)