Pokemon : Bug

<b>Scyther</b> (No.123) : Pokemon (Generation I)

Scyther (No.123)

<b>Pinsir</b> (No.127) : Pokemon (Generation I)

Pinsir (No.127)

<b>Caterpie</b> (No.10) : Pokemon (Generation I)

Caterpie (No.10)

<b>Metapod</b> (No.11) : Pokemon (Generation I)

Metapod (No.11)

<b>Butterfree</b> (No.12) : Pokemon (Generation I)

Butterfree (No.12)

<b>Weedle</b> (No.13) : Pokemon (Generation I)

Weedle (No.13)

<b>Kakuna</b> (No.14) : Pokemon (Generation I)

Kakuna (No.14)

<b>Beedrill</b> (No.15) : Pokemon (Generation I)

Beedrill (No.15)

<b>Paras</b> (No.46) : Pokemon (Generation I)

Paras (No.46)

<b>Parasect</b> (No.47) : Pokemon (Generation I)

Parasect (No.47)

<b>Venonat</b> (No.48) : Pokemon (Generation I)

Venonat (No.48)

<b>Venomoth</b> (No.49) : Pokemon (Generation I)

Venomoth (No.49)