Pokemon : Electrik

<b>Geodude</b> (No.74) : Pokemon (Generation I)

Geodude (No.74)

<b>Graveler</b> (No.75) : Pokemon (Generation I)

Graveler (No.75)

<b>Golem</b> (No.76) : Pokemon (Generation I)

Golem (No.76)

<b>Magnemite</b> (No.81) : Pokemon (Generation I)

Magnemite (No.81)

<b>Magneton</b> (No.82) : Pokemon (Generation I)

Magneton (No.82)

<b>Voltorb</b> (No.100) : Pokemon (Generation I)

Voltorb (No.100)

<b>Electrode</b> (No.101) : Pokemon (Generation I)

Electrode (No.101)

<b>Electabuzz</b> (No.125) : Pokemon (Generation I)

Electabuzz (No.125)

<b>Jolteon</b> (No.135) : Pokemon (Generation I)

Jolteon (No.135)

<b>Zapdos</b> (No.145) : Pokemon (Generation I)

Zapdos (No.145)

<b>Pikachu</b> (No.25) : Pokemon (Generation I)

Pikachu (No.25)

<b>Pikachu</b> (No.25) : Pokemon (Generation I)

Pikachu (No.25)

<b>Raichu</b> (No.26) : Pokemon (Generation I)

Raichu (No.26)