Pokemon : Flying

<b>Farfetch'd</b> (No.83) : Pokemon (Generation I)

Farfetch'd (No.83)

<b>Doduo</b> (No.84) : Pokemon (Generation I)

Doduo (No.84)

<b>Dodrio</b> (No.85) : Pokemon (Generation I)

Dodrio (No.85)

<b>Scyther</b> (No.123) : Pokemon (Generation I)

Scyther (No.123)

<b>Gyarados</b> (No.130) : Pokemon (Generation I)

Gyarados (No.130)

<b>Aerodactyl</b> (No.142) : Pokemon (Generation I)

Aerodactyl (No.142)

<b>Articuno</b> (No.144) : Pokemon (Generation I)

Articuno (No.144)

<b>Zapdos</b> (No.145) : Pokemon (Generation I)

Zapdos (No.145)

<b>Moltres</b> (No.146) : Pokemon (Generation I)

Moltres (No.146)

<b>Dragonite</b> (No.149) : Pokemon (Generation I)

Dragonite (No.149)

<b>Charizard</b> (No.06) : Pokemon (Generation I)

Charizard (No.06)

<b>Butterfree</b> (No.12) : Pokemon (Generation I)

Butterfree (No.12)

<b>Pidgey</b> (No.16) : Pokemon (Generation I)

Pidgey (No.16)

<b>Pidgeotto</b> (No.17) : Pokemon (Generation I)

Pidgeotto (No.17)

<b>Pidgeot</b> (No.18) : Pokemon (Generation I)

Pidgeot (No.18)

<b>Spearow</b> (No.21) : Pokemon (Generation I)

Spearow (No.21)

<b>Fearow</b> (No.22) : Pokemon (Generation I)

Fearow (No.22)

<b>Zubat</b> (No.41) : Pokemon (Generation I)

Zubat (No.41)

<b>Golbat</b> (No.42) : Pokemon (Generation I)

Golbat (No.42)