Pokemon : Ghost

<b>Gastly</b> (No.92) : Pokemon (Generation I)

Gastly (No.92)

<b>Haunter</b> (No.93) : Pokemon (Generation I)

Haunter (No.93)

<b>Gengar</b> (No.94) : Pokemon (Generation I)

Gengar (No.94)

<b>Marowak</b> (No.105) : Pokemon (Generation I)

Marowak (No.105)