Pokemon : Poison

<b>Nidoran?</b> (No.29) : Pokemon (Generation I)

Nidoran? (No.29)

<b>Nidorina</b> (No.30) : Pokemon (Generation I)

Nidorina (No.30)

<b>Nidoqueen</b> (No.31) : Pokemon (Generation I)

Nidoqueen (No.31)

<b>Nidoran?</b> (No.32) : Pokemon (Generation I)

Nidoran? (No.32)

<b>Nidorino</b> (No.33) : Pokemon (Generation I)

Nidorino (No.33)

<b>Nidoking</b> (No.34) : Pokemon (Generation I)

Nidoking (No.34)

<b>Zubat</b> (No.41) : Pokemon (Generation I)

Zubat (No.41)

<b>Golbat</b> (No.42) : Pokemon (Generation I)

Golbat (No.42)

<b>Oddish</b> (No.43) : Pokemon (Generation I)

Oddish (No.43)

<b>Gloom</b> (No.44) : Pokemon (Generation I)

Gloom (No.44)

<b>Vileplume</b> (No.45) : Pokemon (Generation I)

Vileplume (No.45)

<b>Venonat</b> (No.48) : Pokemon (Generation I)

Venonat (No.48)

<b>Venomoth</b> (No.49) : Pokemon (Generation I)

Venomoth (No.49)